čeština english
Ochrannépracovní pomůcky Hygienicképotřeby Hotelovévybavení Kancelářsképotřeby Reklamnípředměty

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NÁHR PLN

Náhradní plnění v souladu se zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Od 1.10.2004 je v platnosti zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti , který řeší i zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V této souvislosti uvádíme základní znění vybraných paragrafů příslušného zákona.

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti – vybrané kapitoly
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
 • a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
 • b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením 1), státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou, 2) nebo obecně prospěšnou společností 3), nebo zadávání zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám nebo
 • c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatele, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižení  a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 4)


(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižení, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižení vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.
(3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat od vod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. 4)
(4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný územní finanční orgán podle sídla zaměstnavatele.

Metodika výpočtu náhradního plnění:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením / osoby se ZP/ podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočteme tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (tzv. dodavatelů) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle předchozího odstavce je větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců / viz § 81 odst.2 / dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletí potvrzen jako nejvyšší; kalendářním čtvrtletí se pro tyto účely rozumí kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek.

Metodika výpočtu odvodu do státního rozpočtu:
V případě neplnění povinného podíluVýše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písmeno c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižení vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadů sdělením uveřejněných ve Sbírce zákonů. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15 února následujícího roku prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím.
Pro ilustraci a zároveň i Vaši představu o promítnutí využití náhradního plnění do odvodové povinnosti uvádíme následující tabulku příkladů s průměrnou měsíční hrubou mzdou v národním hospodářství (za 1-3 čtvrtletí 2004) 17.418,- Kč, jež platí pro rok 2005.


Počet zaměstnanců
u zaměstnavatele
25 50 100 200 300 500
Povinný podíl
zaměstnanců
zdravotně postižených
1 ZP 2 ZP 4 ZP 8 ZP 12 ZP 20 ZP
Roční povinný odvod
v Kč při neplnění
povinného podílu
zaměstnanců se ZP
(2,5 násobek průměrné
hrubé měsíční mzdy
za jednoho zaměstnance
se ZP)
43.545,- Kč 87.090,- Kč 174.180,- Kč 384.360,- Kč 522.540,- Kč 870.900,- Kč
Výše roční fakturace
bez DPH nutná k pokrytí
povinného podílů
zaměstnanců zdravotně postižených
(7 násobek průměrné
hrubé měsíční mzdy)
121.926,- Kč 243.852,- Kč 487.704,- Kč 975.408,- Kč 1.463.112,- Kč 2.438.520,- Kč
  

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 26,03 0,00 CZK/PLN 5,75 0,00 CZK/USD 21,86 0,00 CZK/GBP 30,08 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.