čeština english
Ochrannépracovní pomůcky Hygienicképotřeby Hotelovévybavení Kancelářsképotřeby Reklamnípředměty

NORMY PRO OCHRANU HLAVY

PELTOR

 

 

 

 

nellore

OCHRANA ZRAKU

Ochranné pomůcky zraku poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami, prachem, výpary a zářením z chemických látek.

Jak se chránit ?

Pro výběr nejvhodnějších ochranných brýlí nebo štítu je třeba:

- stanovit druh rizika: rozstřik, záření nebo jiné

- určit druh ochrany: ochranné brýle, brýle uzavřené GOGGLES, ochranné štíty

- zaznamenat jejich vlastnosti: odolnost proti poškrábání, odolnost proti zamlžení, tónované sklo

- zvolit typ čočky: vcelku nebo dvojité čočky

- vybrat typ rámu: speciální vzhled, klasický

NORMY

EN166:   Platí pro všechny druhy individuální ochrany zraku proti nebezpečí poškození zraku, s vyjímkou jaderného záření, rentgenového záření, laserového záření a infračerveného záření, emitovaných z nízkoteplotních zdrojů. Nevztahuje se na prostředky na ochranu zraku, pro které existují samostatné normy (anti-laserová ochrana zraku, sluneční brýle obecně atd.)

VÝZNAM SYMBOLŮ

1: Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používání brýlí

S: Zvýšená pevnost: ocelová ulička o průměru 22mm při rychlosti 5,1m/s.

F: Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle)

B: Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle- GOGGLES)

A: Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6mm při rychlosti 190m/s ( maximální ochrana pro ochranné štíty)

3: Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik)

4: Odolnost proti velkým prachovým částicím ( o velikosti >5µm)

5: Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím: ( o velikosti<5µm)

8: Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem

9: Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek

T: Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách

N: Odolnost proti zamlžení brýlí

K: Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi ( proti poškrábání)

 

EN175: Specifikace požadavků na bezpečnost prostředků na ochranu zraku a obličeje při svařování a podobných procesech (rámy/držáky filtrů)

EN169: Specifikace ochranných faktorů a požadavek týkajících se faktorů filtrů určených na ochranu operátorů při sváření a příslušných technikách. Specifiace požadavků na svařovací filtry s dvojitým ochranným faktorem.

EN170: Specifikace ochranných faktorů a požadavek týkajících se faktoru ochranných filtrů vůči ultrafialovému záření.

EN172: Specifikace ochranných faktorů a požadavek týkajících se faktoru ochranných filtrů vůči slunečnímu záření (průmyslové použití)

EN1731: Specifikace materiálů, koncepcí, parametrů a zkušebních metod pro ochranu zraku a obličeje mřížkovaného typu určené na průmyslové použití.

ANSI ( US American National Standards institute) Z87.1-2003:

Specifikace minimálních všeobecných požadavků, zkušebních metod, výběru,použití a údržby pomůcek pro ochranu zraku a obličeje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přilba

OCHRANNÉ PŘILBY

JAK SE CHRÁNIT?

Pro výběr správné ochranné přilby je potřeba:

- Identifikovat riziko: náraz při dopadu předmětů nebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana obličeje)

OCHRANNÁ PŘILBA MÁ TŘI FUNKCE:

Protipenetrační funkci: brání přímému proniknutí a účinně tak chrání lebku

Funkci tlumiče nárazů: nárazy absorbuje přilba a vnitřní postroj

Odchylovací funkci: tvarování přilby umožňuje odchýlit dopadající předmět směrem od temene hlavy

K dispozici je také výběr příslušenství,které poskytuje ochranu obličeje a sluchu.

NORMY

EN397     OCHRANNÉ PŘILBY PRO PRŮMYSL

Povinné požadavky

- Náraz (síla přenesená na makketu hlavy během pádu předmětu o hmotnosti 5kg z výšky 1m nesmí bít větší než 5kN.Nárazová energie na přilbu po vykonání testu dosáhla 49 J.zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách +50°C a - 10°C)

- Průnik ostrých předmětů (hrot závaží použitého v testu 3kg z výšky 1m se nesmí dostat do kontaktu s lebkou, zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách +50°C a - 10°C)

-Odolnost proti ohni (přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen víc než 5s po odstranění plamene.

Nepovinné požadavky

- Extrémní teploty (zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách +150°C,-20°C nebo -30°C 

- Ochrana proti boční deformaci. Maximální deformace přilby  nesmí překročit 40mm.

- Ochrana před náhodným krátkodobým kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím, které může dosahovat až 440V (střídavý proud)

- Odolnost proti postřiku roztaveným kovem

 

EN50365   PŘILBY S ELEKTROIZOLAČNÍMI VLASTNOSTMI PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍCH S VÝSKYTEM    NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Povinné požadavky

Přilby s elektricky izolačními vlastnostmi pro použití při práci na elektrických zařízeních (nebo v jejicjh blízkosti) s napětím nižším než 1000V při střídavém proudu nebo 1500V při stejnosměrném proudu (elektrická třída 0)Při souběžném použití s dalšími elektroizolačními pomůckami tyto přilby zabraňují zasažení hlavy pracovníka nebezpečným elektrickým proudem.Tyto nepovinné zkoušky elektroizolačních vlastností jsou náročnější než zkoušky podle normy EN397 a slouží jako jejich doplněk. (Označení dvěma trojúhelníky,třída 0)

 

ANSI789 (American National Standards Institute)Americká norma definující požadavky na ochranu hlavy při průmyslovém použití

Povinné požadavky  ,   Nepovinné požadavky

V závislosti na typu a třídě přilby: ochrana proti mechanickým rizikům (nárazu, proniknutí,drcení), proti hořlavému prostředí,elektroizolační vlastnosti

 

EN812 Nárazuvzdorné přilby pro průmysl

Povinné požadavky

Náraz: Tento OOPP chrání před zraněním po nárazu na konstrukci nebo předměty. V žádném případě neposkytuje ochranu v případě pádu předmětu.Nárazová energie působící na pracovní přilbu po vykonání testu dosáhla 12,25 J.

Průnik ostrých předmětů: Hrot závaží použitého v testu (0,5kg z výšky 0,5m) se nesmí dostat do kontaktu s lebkou.

Zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních

teplotách+50°C a -10°C. Nesmí v žádném případě nahrazovat ochranné přilby pro průmyslové použití(EN397)

Nepovinné požadavky

Extrémní teploty: Zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách -20°C nebo -30°C . Ochrana před náhodným krátkodobým kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím, které může dosahovat až 440 V (střídavý proud)

Odolnost proti ohni: Přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen víc než 5s po odstranění plamene (označení F)

 

sluchátka

OCHRANA SLUCHU

JAK SE CHRÁNIT ?

Pro výběr správného OOPP je potřeba:

- stanovit povahu hluku: stálý,proměnlivý,občasný, pulzující

- zaměřit hlučnost na pracovišti: intenzita(dB) a frekvence(Hz)

- určit délku expozice

- vypočítat potřebné tlumení pro dosažení přijatelné úrovně (srov.směrnici 2003/10/CE)

Expozice po dobu 8 hodin do úrovně ≥ 85 dB(A)           -      Povinná ochrana sluchu

Expozice po dobu 8 hodin do úrovně ≥ 80 dB(A)           -      Ochrana sluchu musí být dostupná pro pracovníka

Expozice po dobu 8 hodin do úrovně > 75dB(A) a ≥ 80dB(A)    - Ochrana sluchu se nedoporučuje

Účinnost sluchové ochranné pomůcky (její úroveň tlumení) musí být přizpůsobena vyhodnocenému riziku na konkrétním pracovišti.Hluk se musí tlumit na úroveň neškodnou pro zdraví a zároveň nesmí uživatele odřezat od jeho pracovního prostředí (výstražné signály, hlasová komunikace)

JAK POUŽÍT HODNOTY TLUMENÍ

Uživatel má k dispozici 3 indikátory, od nejjednodušího až po nejpřesnější:

- SNR (Simplified Noise Reduction): Průměrná hodnota tlumení

- HML: Hodnoty tlumení vyjádřené v závislosti od průměrných úrovní frekvence:

            H:tlumení OOPP při vysokých frekvencích (vysoké tóny)

            M: tlumení OOPP při středních frekvencích

            L: tlumení OOPP při nízkých frekvencích (hluboké tóny)

- APV (Assumed Protection Value): hodnoty tlumení jsou vyjádřeny na 8 přesných frekvenčních úrovních (viz.technické údaje chrániče sluchu)

 

NORMY

EN352:            POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A ZKOUŠKY

EN352-1   - Mušlové chrániče  

EN352-2   - Zátkové chrániče

EN352-3   - Nastavitelné mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu.

EN352-6   - Mušlové chrániče sluchu s elektrickým audio vstupem.

EN352-8   -Mušlové chrániče sluchu se zábavnou audio funkcí. V těchto normách jsou stanoveny požadavky na výrobu, návrh, funkční charakteristiky a na zkušební metody. Normy rovněž stanoví, že musí být poskytnuty informace o příslušných charakteristikách.

EN458:    OCHRANA SLUCHU

Doporučení pro výběr, použití a údržbu.

ANSI (US American National Standards institute) S3.19-1974

Tato norma definuje zkušební metodu umožňující stanovit úroveň utlumení hluku (NRR Noise Reduction Rating) při použití určitého chrániče sluchu podle doporučení americké agentury EPA (Environmental Protection Agency). 

 

9322

JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH CEST - REPIRÁTORY

JAK SE CHRÁNIT  ?

Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích cest je potřeba:

- Stanovit druh škodlivin : prach, kouř

- Určit toxickou látku

- Lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci)

- Porovnání s limitní hodnotu expozice výrobku (VL nebo STEL)

- Určit typ filtru (P1,P2 nebo P3) Při tomto kroku je nutno brát v úvahu prostředí, kterému je pracovník vystaven (vlhkost, teplota) 

 

OCHRANNÉ DÝCHACÍ MASKY

Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: kouř, prach, aerosely, plyny nebo výpary.

JAK SE CHRÁNIT ?

Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jedním nebo dvěma filtry) je potřeba:

- Stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary atd.

- Určit toxickou látku

- Lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci)

- Porovnání s limitní hodnotou expozice výrobku (VL nebo STEL)

- Určit typ filtrů: (A, B, E, K) a jejich třídu (1, 2, 3) při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa ( vlhkost,teplota).

 

ZNAČENÍ

FFP2 - úroveň ochrany podle schopnosti filtrovat dané médium. Filtering Facepiece Particles= obličejová filtrační pomůcka proti pevným částicím.

V - Ventil přináší maximální komfort. Usnadňuje výdech a kromě toho snižuje obsah CO² teplotu a vlhkost uvnitř masky

P - Skládané horizontálně

B - Skládané vertikálně

W - Ochrana proti nepříjemnému zápachu

NR - Není určeno pro opakované použití,maska nesmí být používána déle než 8 hodin.

D - Doplňková zkouška podle normy EN149:2001 týkající se zanášení Dolomitovým prachem. Tato zkouška prokazuje, že maska má zvýšenou odolnost proti zanášení a díky tomu poskytuje respirační komfort po delší dobu.

ABSORČNÍ TŘÍDA FILTRŮ PRO PLYNY A PÁRY

Třída 1- filtr s nízkou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 0,1%nebo 1000 ppm)

Třída 2 - filtr s průměrnou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 0,5% nebo 5000 ppm)

Třída 3 - filtr s vysokou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 1% nebo 10 000 ppm)

ppm   - koncentrace udávaná jako počet částic na jeden milion částic

 

POUŽITÍ FILTRŮ

Typ A - Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je >65°C (rozpouštědla a uhlovodíky)

Typ AX - Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je ≤ 65°C (aceton,různé étery,methanol...)

Typ B - Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s vyjímkou oxidu uhelnatého.

Typ E - Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým plynům.

Typ K  - Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminoderivátům. 

PRACHOVÉ A AEROSOLOVÉ FILTRY

Kategorie                      -                      Ochrana

P1                                                         Ochrana proti netoxickým prachům nebo aerosolům na bázi vody.

P2                                                     Ochrana proti pevným nebo kapalným aerosolům s mírnou toxicitou a dráždivostí. 

P3                                                          Ochrana proti toxickým pevným nebo kapalným aerosolům.

 

NORMY

Hlavní normy týkající se dýchacích přístrojů jsou:

EN136: Celoobličejové masky

Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické provozní zkoušky, kterými se kontroluje, zda  masky splňují požadavky na odolnost vůči teplotě a nárazům,na nehořlavost,odolnost proti tepelnému záření,tahu a odolnost vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům. Kromě toho se vizuálně kontroluje přítomnost označení a informací a návodu od výrobce.

EN140: Polomasky a čtvrtmasky

Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické provozní zkoušky,kterými se kontroluje,zda masky splňují požadavky na odolnost proti nárazům, vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům,vůči teplotě, na nehořlavost a požadavky na dýchací odpor. 

EN14387: Plynové filtry a kombinované filtry

Obsahuje laboratorní zkoušky,kterými se kontroluje, zda filtry splňují požadavky na odolnost proti nárazům,vůči teplotě, vlhkému a korozivnímu ovzduší a požadavky na mechanickou odolnost a na dýchací odpor.

EN143: Filtry proti částicím

Obsahuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda filtry splňují požadavky na odolnost proti nárazům, vůči teplotě, vlhkému a korozivnímu ovzduší a požadavky na mechanickou odolnost na dýchací odpor.

EN149: Filtrační polomasky-respirátory

Obsahuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda masky splňují požadavky na odolnost při manipulaci, proti opotřebení a proti nárazům, požadavky na nehořlavost a na dýchací odpor.

EN405: Filtrační polomasky a ventily a protiplynovými filtry nebo kombinovanými filtry

Specifikuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda masky splňují požadavky na odolnost  při manipulaci , proti opotřebení a proti nárazům, požadavky na nehořlavost a na dýchací odpor. 

KLASIFIKACE FILTRŮ

Třída                                                      FFP1      FFP2      FFP3

Minimální filtrační schopnost(%)         80%      94%      99%

Vnitřní únik celkem (FTI)                    22%       8%        2%

Jmenovitý filtrační koeficient (FPN)      4,5        12,5       50

Přiřazený ochranný faktor (FPA)            4           10         20

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84

Obličejové  filtrační pomůcky, několik úrovní ochrany (seznam není úplný):

NIOSH 95:Schopnost odfiltrovat minimálně 95% částic (neolejnatých) nacházejíchích se ve vzduchu.

NIOSH 99: Schopnost odfiltrovat minimálně 99% částic (neolejnatým) nacházejících se ve vzduch.

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 26,03 0,00 CZK/PLN 5,75 0,00 CZK/USD 21,86 0,00 CZK/GBP 30,08 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.